Stadgar

Stadgar för Svenska MENA-föreningen (The Swedish MENA Association)

§1 VERKSAMHET OCH ÄNDAMÅL
1.1. Föreningens namn är Svenska MENA-föreningen (The Swedish MENA Association).

1.2. Svenska MENA-föreningen är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden.

1.3. Svenska MENA-föreningen har sitt säte i Norrtälje.

1.4. Svenska MENA-föreningens räkenskap är kalenderår.

1.5. Svenska MENA-föreningens uppgift och målsättning är:

a) att fungera som ett nätverk för personer i Sverige som är intresserade av MENA-regionen, arrangera seminarier, föreläsningar och konferenser med MENA i fokus,

b) att bidra till den allmänna debatten om frågor kring MENA-området samt uppmärksamma problematiska antaganden i media,

c) att upprätthålla kontakter med personer/organisationer både inom MENA-regionen och i övriga världen som arbetar med frågor kopplade till omådet,

d) att genom objektiv journalistik skildra aktuella ämnen i och om MENA-området samt ge skribenter från Mellanöstern- och Nordafrika möjlighet att synas och höras i Sverige,

e) att uppmuntra organisationer i MENA-området att ta emot praktikanter från Sverige,

f) att bistå med stöd och kontaktpersoner till studenter som vill göra fältstudier i MENA-regionen.

1.6. Svenska MENA-föreningen ger ut den elektroniska tidskriften MENA Tidningen:

a) För MENA Tidningen (www.menatidningen.se) är Marie Elisabeth Grusell ägare och ansvarig utgivare,

b) Marie E. Grusell kommer, tillsvidare, att ha samarbete mellan Svenska MENA-föreningen och MENA Tidningen där hon ger Svenska MENA-föreningens styrelse tillgång till tidningen och tillstånd att använda den som en portal/plattform för att kunna nå ut med föreningens arbete samt publicera material och värva nya skribenter,

c) Marie E. Grusell är den yttersta beslutsfattaren för MENA Tidningens verksamhet. I det fall hon beslutar att gå ur samarbetet/utbytet mellan MENA Tidningen och Svenska MENA-föreningen meddelas detta styrelsen skriftligen,

d) Marie E. Grusell äger även identiten skapad kring MENA Tidningen såsom logotyp vilken enbart kan användas av ägaren/ansvariga utgivaren om tillstånd ej medgivits.

§2 MEDLEMSKAP
2.1. Medlem i Svenska MENA-föreningen är enskild person som förklarar sig vilja följa föreningens stadgar och som erlagt fastställd medlemsavgift (för närvarande 100 SEK/år | 50 SEK/år för studenter och pensionärer),

2.2. Medlem i Svenska MENA-föreningen får möjlighet att ta del av föreningens nätverk och erbjuds därigenom kontakt med, om MENA-regionen, kunniga personer samt ekonomiska och tekniska fördelar i MENA-föreningens aktiviteter inom verksamheten,

2.3. Medlem i Svenska MENA-föreningen, som senast fyra månader före årsmötet erlagt fastställd medlemsavgift och som närvarar vid årsmötet, innehar yttrande-, förslags- och rösträtt,

2.4. Medlem i Svenska MENA-föreningen är valbar till föreningsstyrelsen och föreningens ordförande (se §4 för mer information),

2.5. Medlem i Svenska MENA-föreningen kan ingå som ledamot i valberedningen (se §6 för mer information),

2.6. Medlem i Svenska MENA-föreningen har rätt att motionera till årsmötet (se §3 punkt 3.4. för mer information),

2.7. Medlem får inte uttala sig i Svenska MENA-föreningens namn utan styrelsens medgivande,

2.8. Medlem som bryter mot Svenska MENA-föreningens stadgar eller avsiktligt skadar föreningen eller motverkar dess intressen och/eller ändamål samt inte rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen kan, av densamma, uteslutas ur föreningen. Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas av styrelsen. En av styrelsen beslutad uteslutning träder i kraft omedelbart. Beslutet redovisas för nästa ordinarie årsmöte som har som uppgift att slutgiltigt godkänna eller upphäva uteslutningen,

2.9. Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.

§3 ÅRSMÖTE
3.1. Årsmöte hålls årligen senast den 31 januari.

3.2. Kallelse skall utgå – via hemsida och e-post – senast tre månader före årsmötesdagen samt innehålla information om när och var medlemmar kan ta del av handlingar inför årsmötet.

3.3. Anmälan om deltagande skall göras senast tre veckor före årsmötet.

3.4. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst två månader före årsmötet.

3.5. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, vice ordförande och sekreterare)
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Styrelsens redovisningshandlingar och verksamhetsberättelse för det gångna året
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av årsredovisning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ärenden som styrelse har beslutat underställa årsmötets prövning
10. Ärenden som medlem begärt att årsmötet skall behandla
11. Riktlinjer för kommande års verksamhetsplan och budget
12. Beslut om medlemsavgift
13. Val av styrelsens ordförande för ett år
14. Val av kassör för ett år.
15. Val av sekreterare för ett år.
16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare för ett år
17. Val av en revisor och en revisorsersättare för ett år
18. Val av valberedning
19. Fastställande av föreningens säte
20. Övriga frågor (ej beslutsärenden)
21. Årsmötets avslutande

§4 ORGANISATION
4.1. Svenska MENA-föreningens säte bestäms vid årsmötet.

4.2. Svenska MENA-föreningen verkar genom:
a) styrelse
b) årsmöte
c) extra medlemsmöte
4.3. Styrelsen är Svenska MENA-föreningens högsta beslutande organ. Endast medlem är valbar till föreningsstyrelsen och föreningens ordförande.
4.4. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och då mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal är sammanträdesordförandens röst utslagsgivande.
4.5. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt ledamöten:
a) ordförande och viceordförande väljs för en mandatperiod på ett år,
b) sekreterare väljs på en mandatperiod på ett år,
c) kassör väljs för en mandatperiod på ett år,
d) ledamöter väljs för en mandatperiod på ett år.

4.6. Styrelsens uppgift är:
a) att verkställa årsmötesbeslut och behandla föreningens strategiska utvecklingsfrågor,
b) att förvalta och vårda föreningens tillgångar,
c) att samordna och leda föreningens verksamhet,
d) att övervaka verksamheten och utse styrelsemedlemmar med direktiv i de bolag eller organisationer som föreningen äger, har delägarskap eller annat engagemang i,
e) att utse firmatecknare,
f) att vid behov utfärda tillämpningsanvisningar till stadgarna för Svenska MENA-föreningen. Dessa skall läggas fram för godkännande vid kommande årsmöte.
4.7. Styrelsen sammanträder regelbundet eller när föreningsordförande eller minst en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen skall sammanträda inom en månad efter årsmötet för att konstituera sig.

§6 VALBEREDNING
6.1. Ledamot i valberedningen skall vara medlem i Svenska MENA-föreningen. Ledamot eller suppleant i föreningens styrelse kan inte ingå i valberedningen.

6.2. Valberedningen skall eftersträva en jämn könsfördelning i föreningsstyrelsen.

§7 REVISORER
7.1. Revisorerna skall fortlöpande granska verksamheten i föreningen. Räkenskaper för föreningen skall ställas till revisorernas förfogande senast tre månader före årsmötet.

§8 STADGAR
8.1. Förslag till ändring av stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
8.2. Förslag till stadgeändring kan endast tas upp till behandling vid årsmötet om det väckts i form av proposition eller motion.
8.3. Beslut om ändring av stadgar fattas av årsmötet.
8.4. Ändringsförslaget skall delges medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.
8.5. Ändring av föreningens stadgar – med undantag av denna paragraf – beslutas med tre fjärdedels majoritet.
8.6. Tvist om stadgarnas tolkning avgörs av styrelsen.

§9 UPPLÖSNING
9.1. Förslag om upplösning av Svenska MENA-föreningen får endast framläggas till årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

9.2. Föreningen kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande årsmöten så beslutar, med på vardera årsmöte minst tre fjärdedels majoritet.

9.3. Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösningen beslutas vid årsmötet.